MATHEMATICS IN SOCIETY AND HUMAN LIFE

Authors

  • Hamlet Mikaelyan ASPU

Keywords:

mathematics, mathematical education, man, society, economy, social sphere, spiritual sphere

Abstract

The article discusses the role of mathematics, the importance of mathematical education in human life and society. The question of the real mathematical needs of society is discussed, which is related to the role assigned to mathematics in education. The role of mathematics in various spheres of public life is considered in detail.
The section on economics examines the role of mathematics in four industrial revolutions. Along with industry, other sectors of the economy are also considered: banks, the market, etc. In the social sphere, the role of mathematics in the life of education, health care, and transport is considered. The role of mathematics in the spiritual sphere of public life is also studied. The role of mathematics and mathematical education in science, art, morality is highlighted.
In the case of man, the role of mathematics is revealed through Schopenhauer's three approaches to man: what a man is, what a man has, and how a man presents himself. With regard to human nature, the role of mathematics in shaping his physical condition, health, character and mental processes is emphasized. The role of mathematics in the acquisition of material and social benefits of a person, as well as in his representation is also considered.

References

Ղազարյան, Հ․Գ․ (2016), Թվերի խորհրդավոր և հետաքրքրաշարժ աշխարհը, Աստղիկ գրատուն, 2016, 144 էջ։

Միքայելյան, Հ.Ս. (2011). Բարոյական արժեքները և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը։ Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2011 թ․, 184 էջ։

Միքայելյան, Հ.Ս. (2014). Գեղեցիկը, մաթեմատիկան և կրթությունը, մաս 2, Գեղեցիկը և մաթեմատիկան, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2014 թ., 224 էջ։

Միքայելյան, Հ.Ս. (2015). Գեղեցիկը, մաթեմատիկան և կրթությունը, մաս 2, Գեղեցիկը և մաթեմատիկայի կրթական ներուժը, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2015 թ., 440 էջ։

Միքայելյան, Հ.Ս. (2018). Մաթեմատիկական կրթության արժեբանական հիմունքները. մաս 1, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2018, 280 էջ։

Միքայելյան, Հ.Ս. (2019). Մաթեմատիկական կրթության լեզուն և խոսքը, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2019թ., 224 էջ։

Бекон, Ф. (1978). Сочинения, т. 2, 1978. Москва Мысль, 592 C.

Микаелян, Г.С. (2019). Эстетические основы математического образования, Mонография, Ереван-Черкассы, 2019, 224 С.

Шопенгауер, А. (1990). Афоризмы житейской мудрости, Москва, 1990.

Ernest, P. (2018). The Ethics of Mathematics: Is Mathematics Harmful? In P. Ernest (Ed.). The Philosophy of Mathematics Education Today, 2018, (pp. 187-216), Switzerland: Springer.

An Ethical Audit of Mathematics in Education and Society

(SUBMITTED DRAFT)

Ernest, P. (2019). An ethical audit of mathematics in education and society (submitted draft)

https://www.researchgate.net/publication/335260398_An_Ethical_Audit_of_Mathematics_in_Education_and_Society_SUBMITTED_DRAFT

Mikaelian, H., & Yenokyan, A. (2021). The problem of formation of moral values in the process of teaching mathematics In D. Kollosche (Ed.), Exploring new ways to connect: Proceedings of the Eleventh International Mathematics Education and Society Conference (Vol. 2, pp. 662–670).

Tredition. https://doi.org/10.5281/zenodo.5415473.

Downloads

Published

2023-03-07